Relacje z sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego (Grudzień 2014 – Czerwiec 2015)

Z całością materiałów z sesji (łącznie z zapisem dźwiękowym – polecamy uwadze osób dysponujących chwilką wolnego czasu 🙂 ) zapoznać się można w Internecie na www.bip.stronie.dolnyslask.pl, stąd nasze informacje posiadają charakter selektywny i dobierane są z uwagi na ich wagę społeczną.

I sesja Rady Miejskiej Stronia Śląskiego – 01.12.2014r.

Sesja ta zainaugurowała nową kadencję Rady Miejskiej i Burmistrza, wyłonionych w drodze wyborów samorządowych w dnia 16.11.2014r. Nowo wybrani Radni i Burmistrz złożyli uroczyste ślubowanie.

Na sesji dokonano wyboru przewodniczącego Rady Miejskiej, którym został p. Ryszard Wiktor (za – w głosowaniu tajnym – głosowało 15 radnych – jednogłośnie). Dokonano również wyboru wiceprzewodniczącej Rady, którą została p. Gabriela Janiszewska (uzyskując w głosowaniu tajnym 8 głosów).


II sesja Rady Miejskiej Stronia Śląskiego – 05.12.2014r.

Była to sesja nadzwyczajna, zwołana na wniosek Burmistrza Stronia Śląskiego. Najważniejsze uchwały, które zostały na niej podjęte to:

  1. Uchwały w sprawie określenia składu ilościowego oraz wyboru członków stałych Komisji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego – w drodze głosowania wyłoniony został następujący skład Komisji:

Komisja Rewizyjna: Miłosz Węgrzyn – przewodniczący; Dariusz Gulij – wiceprzewodniczący; Monika Snopkowska – sekretarz; Jan Florowski, Zbigniew Dyląg – członkowie.

Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia: Magdalena Laskowska – przewodnicząca; Gabriela Janiszewska – wiceprzewodnicząca; Krystyna Brzezicka – sekretarz; Wiesław Ryczek, Cyprian Najduch, J. Florowski – członkowie.

Komisja Budżetu i Finansów: Zdzisław Pakuła – przewodniczący; Jan Biały – wiceprzewodniczący; M. Snopkowska – sekretarz; G. Janiszewska, W. Ryczek – członkowie.

Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego: Zbigniew Frodyma – przewodniczący; Z. Dyląg – wiceprzewodniczący; C. Najduch – sekretarz; Z. Pakuła, M.Węgrzyn, Stanisław Dobrowolski – członkowie.

Komisja Rozwoju Gospodarczego: J. Biały – przewodniczący; M. Laskowska – wiceprzewodnicząca; Z. Frodyma – sekretarz; K. Brzezicka, S. Dobrowolski, D. Gulij – członkowie.

2. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – projekt Burmistrza. Zakładał podwyżkę podatku od nieruchomości. W wyniku głosowania imiennego poszczególni Radni głosowali następująco:

Za podwyżką podatków (6 radnych): S. Dobrowolski, J. Florowski, Z. Frodyma, D. Gulij, G. Janiszewska, C. Najduch.

Przeciw podwyżce podatków (9 radnych): J. Biały, K. Brzezicka, Z. Dyląg, M. Laskowska, Z. Pakuła, W. Ryczek, M. Snopkowska, M. Węgrzyn, R. Wiktor.

Uchwała została więc odrzucona – stawki pozostały na niezmienionym poziomie.

  1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – projekt Burmistrza. Zakładał podwyżkę cen wody i ścieków dla mieszkańców gminy Stronie Śląskie. Za podwyżką głosowało 10 radnych, przeciw głosowało 5 radnych (J. Biały, Z. Dyląg, Z. Pakuła, M. Snopkowska, M. Węgrzyn). Podwyżka została więc niestety zatwierdzona.
  2. Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik – projekt Burmistrza. Powodem przedstawienia nowych stawek jest rozstrzygnięcie przetargu, w wyniku którego wybrano nową, znacznie tańszą firmę wywożącą śmieci (EKOM z Nysy). Burmistrz musiał w tym wypadku skorygować stawki opłaty (z 15 na 13 zł – śmieci niesegregowane; z 13 na 10zł – śmieci segregowane). Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych (jednogłośnie).

 

III sesja Rady Miejskiej Stronia Śląskiego – 29.12.2014r.

Ostatnia w roku 2014 sesja jak zwykle poświęcona była uchwaleniu budżetu Gminy na 2015 rok… ale nie tylko temu. Oto najważniejsze uchwały, które zostały podjęte:

1.Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2015 rok – projekt Burmistrza. Uchwała zakłada dochody w kwocie 23 870 105,00 zł, wydatki – 21 954 705,00 zł. Prognozowana w budżecie nadwyżka – 1 915 400,00 zł – zostanie w całości przeznaczona na spłatę kredytów.

Warto również wskazać, że obecny stan zadłużenia Gminy wynosi 10 110 800,00 zł. Tegoroczne wydatki na obsługę zadłużenia (odsetki i prowizje od kredytów) planowane są na 530 000,00 zł. Kilka dni przed sesją został przez Burmistrza zaciągnięty kolejny kredyt, w kwocie 1 miliona złotych, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, wstrzymało się od głosu 3 radnych.

Wcześniej radni przyjęli również jednogłośnie uchwałę ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie na lata 2015 – 2022.

  1. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów przejazdu dla Radnych Rady Miejskiej Stroniu Śląskiego – projekt Komisji Budżetu i Finansów. Przewidywał obniżenie wskaźnika (uzależnionego od płacy minimalnej), na podstawie którego oblicza się diety, o 0,7%, co według naszych obliczeń oznacza obniżkę diety każdego Radnego o 61,25zł (z 1286,25zł do 1225zł). W skali całego budżetu da to oszczędność w kwocie 8301,80zł. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych (jednogłośnie).
  1. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Stronia Śląskiego – – projekt Komisji Budżetu i Finansów. Przewidywał ustalenie wynagrodzenia Burmistrzowi na obecną kadencję w kwocie: 5800zł wynagrodzenia zasadniczego, 1500zł dodatku funkcyjnego dodatek specjalny 27% wynagrodzenia zasadniczego i funkcyjnego (1971zł).

W porównaniu do wynagrodzenia Burmistrza z poprzedniej kadencji, propozycja Komisji różniła się w zakresie dodatku specjalnego, który wynosił wówczas 2701zł (37%). Propozycja ta przewidywała więc – podobnie jak w przypadku diet Radnych – oszczędność dla Gminy, w kwocie 730zł miesięcznie, czyli 8760zł rocznie. W związku z wnioskiem o głosowanie imienne poszczególni Radni głosowali w tej sprawie następująco:

Za propozycją obniżającą wynagrodzenie Burmistrza (6 radnych): Z. Dyląg, Z. Pakuła, W. Ryczek, M. Snopkowska, M. Węgrzyn, R. Wiktor.

Przeciw obniżeniu wynagrodzenia Burmistrza (7 radnych): K. Brzezicka, S. Dobrowolski, J. Florowski, Z. Frodyma, D. Gulij, G. Janiszewska, C. Najduch.

Wstrzymali się od głosu (2 radnych): J. Biały, M. Laskowska.

Uchwała została w tym kształcie odrzucona, w związku z czym głosowano następnie nad poprawką złożoną przez G. Janiszewską, S. Dobrowolskiego i Z. Frodymę, przewidującą pozostawienie wynagrodzenia burmistrza na niezmienionym poziomie w porównaniu do poprzedniej kadencji (czyli z dodatkiem specjalnym 37%). Również tutaj odbyło się głosowanie imienne:

Za pozostawieniem wynagrodzenia Burmistrza na niezmienionym poziomie (8 radnych): K. Brzezicka, S. Dobrowolski, J. Florowski, Z. Frodyma, D. Gulij, G. Janiszewska, C. Najduch, M. Laskowska

Przeciw pozostawieniu wynagrodzenia Burmistrza na niezmienionym poziomie (6 radnych): Z. Dyląg, Z. Pakuła, W. Ryczek, M. Snopkowska, M. Węgrzyn, R. Wiktor.

Wstrzymał się od głosu (1 radny): J. Biały

W związku z powyższym głosowaniem, łączne wynagrodzenie Burmistrza (ze wszystkimi dodatkami) pozostało na niezmienionym poziomie i wynosi 11161zł brutto. Do tego dochodzą ZUS, trzynastka i nagrody.

Pozostałe uchwały, w tym ważna uchwała w sprawie poparcia dla drogi ekspresowej S8 Wrocław-Kłodzko-Boboszów, zostały podjęte jednogłośnie.


IV sesja Rady Miejskiej Stronia Śląskiego – 26.01.2015r.

Tematem przewodnim pierwszej sesji w 2015 roku była analiza zabezpieczenia naszej Gminy pod względem ochrony pożarowo-powodziowej oraz stan wyposażenia jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Oprócz tego, przedstawiony został plan pracy komisji Rady Miejskiej na bieżący rok, który dostępny jest pod adresem: bip.stronie.dolnyslask.pl (zakładka Rada Miejska -> Plan pracy Komisji -> 2015).

Najważniejsze uchwały, które zostały podjęte na sesji:

  1. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Stronie Śl. – projekt Burmistrza. Przewidywał podwyższenie ekwiwalentu dla członków OSP w Gminie Stronie Śląskie za udział w akcjach ratowniczych z 10 do 12 zł za godzinę udziału w akcji. Dzięki poprawce radnych z Komisji Budżetu i Finansów, ekwiwalent podniesiono ostatecznie do 13 zł. Zgodnie z uzasadnieniem do uchwały, podwyższenie ekwiwalentu ma na celu docenienie zaangażowania i poświecenia strażaków ochotników w działaniach ratowniczych. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni (jednogłośnie).
  2. Uchwała w sprawie ustanowienia regulaminu konkursu na najładniejszą wieś w Gminie Stronie Śląskie – projekt Burmistrza. Konkurs ten odbywa się corocznie od wielu lat i ma na celu „aktywizację społeczności w Gminie Stronie Śląskie w zakresie estetyzacji otoczenia oraz kształtowania postaw współodpowiedzialności mieszkańców za środowisko naturalne i wizerunek Gminy”. Dzięki poprawce Komisji Rozwoju Gospodarczego, nagroda dla zwycięskiej wsi wynosić będzie 10 tys. zł (w pierwotnej wersji – 8 tys.), a jej dysponentem będzie właściwe terytorialnie sołectwo. Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy radni (jednogłośnie).

 

V sesja Rady Miejskiej Stronia Śląskiego – 23.02.2015r.

Tematem przewodnim była ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Stronie Śląskie, w tym ocena funkcjonowania Straży Miejskiej i Policji. Oprócz tego, podjęto uchwały w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w 9 sołectwach naszej Gminy (odbywają się one w bieżącym miesiącu), uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, oraz uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy Stronie Śl. Dyskutowano również nad tematem zebrania wiejskiego w sołectwie Bolesławów z września ubiegłego roku, któremu poświęciliśmy w kwartalniku odrębny temat (nr 1).


VI sesja Rady Miejskiej Stronia Śląskiego – 30.03.2015r.

Tematem przewodnim był problem opieki zdrowotnej na terenie naszej Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem opieki nocnej i świątecznej oraz karetek pogotowia.

Zaskakującym momentem sesji był wniosek Burmistrza o wycofanie projektu uchwały ws. budżetu obywatelskiego, umożliwiającego mieszkańcom posiadanie realnego wpływu odnośnie części wydatków inwestycyjnych Gminy (projekt dostępny pod linkiem: http://bip.stronie.dolnyslask.pl/plik.php?id=601787&wer=1). Stało się to po złożeniu przez grupę radnych poprawek do projektu, mających na celu lepsze poinformowanie mieszkańców o zagadnieniu budżetu obywatelskeigo, zwiększenie ilości miejsc do glosowania nad projektami zgłoszonymi w ramach budżetu i zmianę sposobu powołania specjalnej Komisji oceniającej złożone projekty. Na szczescie, z naszych informacji wynika, że projekt ponownie wróci pod obrady na najbliższej sesji Rady Miejskiej 27 kwietnia.

Ponadto, na sesji podjęto m.in. uchwały w sprawie programu opieki na zwierzętami bezdomnymi, w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stronie Śląskie, a także w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz CETiK-u budynku, w którym mieści się jego siedziba, oraz budynku biblioteki.


VII sesja RM Stronia Śląskiego – 27.04.2015 r.

Tematem przewodnim sesji był problem bezrobocia na terenie naszej Gminy, który szerzej w odrębnym artykule przybliżył radny M. Węgrzyn (nr 2 kwartalnika „Obywatelskie Stronie”). Odbyła się również uroczystość wręczenia nowo wybranym sołtysom zaświadczeń o wyborcze. Oto lista sołtysów w kadencji 2015-2019:

Sołectwo Bolesławów – Eugeniusz Tarnowski
Sołectwo Kamienica – Irena Foremnik
Sołectwo Stara Morawa – Henryk Cyganik
Sołectwo Kletno – Joanna Ciastkowska
Sołectwo Goszów – Jan Kluza
Sołectwo Stary Gierałtów – Krzysztof Soboń
Sołectwo Nowy Gierałtów – Zbigniew Draus
Sołectwo Strachocin – Krystyna Brzezicka
Sołectwo Stronie Śląskie – Czesława Piechnik

Tym razem już bez przeszkód podjęto uchwałę ws. utworzenia budżetu obywatelskiego (aczkolwiek, dość niespodziewanie trzech radnych wstrzymało się od głosu: J. Florowski, S. Dobrowolski, D. Gulij). Podjęto również cztery inne uchwały (m.in. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Miejskiego oraz w sprawie zmian w budżecie Gminy).

Nierozstrzygnięto uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Stronia Śląskiego, w wyniku nietypowego rozkładu głosów – 5 za, 5 przeciw i 5 wstrzymujących.


VIII sesja RM Stronia Śląskiego – 12.05.2015 r.

Sesja nadzwyczajna, na której rozpatrywany był tylko jeden projekt uchwały (autorstwa Burmistrza), dotyczący zmian w budżecie. Z analizy projektu wynika, że remont i odbudowa kaplicy Św. Onufrego  pochłonie znacznie więcej pieniędzy niż pierwotnie zaplanowano (1,73 miliona zł., podczas gdy przy rozpoczęciu budowy zapisano na ten cel 1,49 mln zł – wzrost o 237 tys. złotych). Wkład własny Gminy odnośnie tej inwestycji wynosi 644 tys. zł i mimo zapewnień Burmistrza na razie nie zmniejszył się, a wręcz wzrósł o 24 tys. zł (stan na 29.06.2015r.). W związku z powyższym, 11 radnych głosowało za podjęciem uchwały, 4 wstrzymało się od głosu (Z. Dyląg, W. Ryczek, M. Snopkowska, M. Węgrzyn).


IX sesja RM Stronia Śląskiego – 27.05.2015 r.

Druga majowa sesja wyjątkowo składała się z dwóch części. Na pierwszej, roboczej, podjęto aż 15 uchwał, spośród których warto wyróżnić uchwałę wprowadzającą elektroniczny rejestr umów (dlaczego? – szerzej piszemy w odrębnym artykule -nr 2 kwartalnika). Ponadto, z inicjatywy radnych powołano działającą społecznie Komisję, która zajmie się opracowaniem nowego Statutu Gminy i statutów sołectw. Rada przyznała 6 osobom i jednej organizacji Odznaki Honorowe za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie. Otrzymali je: Ryszard Suliński, Jerzy Kaczmarek, Wiesława Czerwińska, Alena Windova, Frantisek Rygar, Władysław Jacek Matyszkiewicz oraz Koło Łowieckie „Śnieżnik”. Udzielono również Burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2014.

O godz. 16 odbyła się natomiast druga, uroczysta część sesji Rady Miejskiej, z okazji 25. rocznicy pierwszych wyborów samorządowych (27 maja 1990 roku). W sesji udział wzięli Radni i pracownicy samorządowi, którzy pracowali na rzecz Gminy Stronie Śląskie w ostatnich 25 latach, jak również szereg innych gości. Nastąpiło także przedstawienie odkrywców nowych partii Jaskini Niedźwiedzia w Kletnie wraz z uroczystym wręczeniem nagród przez Burmistrza.


X sesja RM Stronia Śląskiego – 30.06.2015 r.

Tematem przewodnim sesji była ocena stanu rzek i potoków górskich pod kątem zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie Gminy Stronie Śląskie. Następnie Burmistrz przedstawił informację o funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami. Przedstawiony został również plan pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego na II półrocze 2015 r.

W dalszej części sesji, Rada Miejska podjęła jednogłośnie 11 uchwał, spośród których na szczególną uwagę zasługują uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na wspieranie nowych inwestycji dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Gminy oraz w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy związane z nowymi inwestycjami.

Pełna lista podjętych wszystkich podjętych uchwał i ich treść dostępna jest pod adresem: bip.stronie.dolnyslask.pl (zakładka Rada Miejska -> Uchwały).

Relacje z sesji Rady Miejskiej w okresie od lipca do grudnia 2015 roku

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s